ایندول 3-کربینول

product
Product Name: ایندول 3-کربینول
CAS NO.: 700-06-1
Synonyms: Indole-3-carbinol
3-Indolylcarbinol
3-Indolemethanol
Formula: C9H9NO
Molecular Weight: 147.17
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

 ایندول-3-کاربینول

سبزیجات برکلی، کلم و گل کالم ماده شمیایی به نام ایندول-3-کاربینول در خود دارند که میتواند از طریق تبدیل هورمون استروژن سرطان زا به یک عنصر حفاظتی با سرطان سینه مبارزه کند.