2و4-دی ترشری بوتیل فنل

product
Product Name: 2و4-دی ترشری بوتیل فنل
CAS NO.: 96-76-4
Synonyms: 2,4-Di-tert-butylphenol
2,4-DTBP
Formula: C14H22O
Molecular Weight: 206.32
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات
2و4-دی ترشری بوتیل فنل