سیلیکاژل 60

product
Product Name: سیلیکاژل 60
CAS NO.: 7631-86-9
Synonyms: Silica gel 60 for column chromatography
Formula: Sio2 
Molecular Weight: 60.08
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

سیلیکاژل کروماتوگرافی ستونی یکی از تکنیک های بسیار تحسین شده برای جداسازی و همچنین تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات پیچیده آلی می باشد. سیلیکاژل کروماتوگرافی تکنیک مربوطه به عنوان یک روش سریع و ارزان قیمت در دامنه عملکردی میکرو برای پایش و ردیابی درجه پیشرفت واکنش‌های شیمیایی، تعیین خلوص (عیار) مواد شیمیایی، تعیین تعداد اجزای یک مخلوط مواد شیمیایی، تعیین شرایط مناسب (نوع مواد و درصد هر کدام ) جهت انجام عمل کروماتوگرافی ستونی موفق و تجزیه (آنالیز) برش‌های جداسازی شده حاصل از انجام عمل جداسازی ستونی کاربرد دارد.